Smlouva o přepravě 


Smlouva o přepravě zásilek

  

Dopravce:

název:              Tichá Pošta

se sídlem:        Brno

zastoupená Provozovatelem

 

                          Předmět smlouvy

 

Touto smlouvou se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví níže uvedené zboží z níže uvedeného místa odeslání na níže uvedené místo určení. Za uskutečněnou přepravu náleží dopravci dohodnutá úplata dle vystavené faktury.

Smlouva se vztahuje na přepravu : odesílatelova korespondence (dále jen zásilka), která bude předána přepravci v uzavřeném přepravním boxu.

Smluvní strany se dohodly, že zásilka bude vyzvednuta z místa odesílatele (dle objednávky) a bude přepravena do firmy Post Optimal s.r.o., která provede zpracování a distribuci zásilek.

Přeprava bude provedena v dohodnutém termínu, dle objednávky a předána distribuční firmě týž den.

 

                          Převzetí zásilky

 

1.    Zásilku v uzavřeném přepravním boxu předá odesílatel přepravci v dohodnutém termínu (dle objednávky).

2.    Dopravce je povinen upozornit odesílatele na závady balení.

3.    Dopravce je povinen přepravované zásilky doručit na místo určení týž den.

 

              Úplata

 

Za provedenou přepravu náleží dopravci smluvená úplata dle ceníku dopravce(*) za každý objednaný  svoz  zásilek.

Dopravce vystaví fakturu za provedenou přepravu a  za odeslané zásilky dle ceníku firmy Post Optimal s.r.o., (**). Splatnost faktury je stanovena na 14 dní.

V případě, že se odesílatel dostane do prodlení s úhradou dopravcem vystavené faktury, bude povinen mu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

 

                          Další ujednání

 

1.    Smluvní strany stanoví, že dopravce je při přepravě zásilky povinen dbát pokynů odesílatele a je rovněž povinen chránit jeho zájmy a postupovat s odbornou péčí.

2.    Dopravce se zavazuje, že nebude zasahovat do obsahu zásilek a přepravek a ani jinak s nimi nakládat, než je uvedeno a zásilky přepraví do firmy Post Optimal s.r.o..

3.    Odesílatel je povinen poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze, při nesplnění této povinnosti odpovídá za škodu tím dopravci způsobenou.

4.    Smluvní strany se dále dohodly, že reklamace spojené s distribucí zásilek, vyřizuje dle svých Obchodních podmínek firma Post Optimal s.r.o. (***).

                         

                          Doba trvání

 

1.    Smlouva se uzávírá na dobu neurčitou.         

                         

                          Závěrečná ustanovení

 

1.    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání Objednávky svozu, která je součástí této smlouvy a akceptací  a podpisem provozovatele služby.

2.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu, nebo podpisu objednávky, si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.

3.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám.

 


________________________________________________________________________________________________________

*    Ceník dopravce:      aktuální a platný ceník je zveřejněn na www.ticha-posta.cz

**  Ceník Post Optimal s.r.o.,:       aktuální a platný ceník je zveřejněn na www.postoptimal.cz

*** Obchodní podmínky firmy Post Optimal s.r.o.,:   www.postoptimal.cz